Každý pobyt u nás je založen na

  • dostatku přirozeného pohybu venku a her v přírodě
  • posilování fyzické zdatnosti v terénu
  • rozvíjení fyzické kondice při zdolávání přírodních překážek
  • dostatku časového prostoru pro volnou hru -  děti z odlišného prostředí většinou městského typu si velmi užívají možnost volné hry v různých typech ekosystémů, které jim rozvíjí tvořivost, spolupráci a přináší zábavu
  • práce s přírodninou v naší polytechnické dílničce 

Jsme zařazeni do sítě ekocenter, které nabízejí výukové programy. 

Ekocentra Čr

Nabízíme tyto programy jako součást pobytu u nás ve Škole v přírodě. Ke každému tématu je připravena řada činností, které vychází z místních tradic a tématem se prolínají.

Pokud vyjíždějící škola má svůj program připravený dle jejich školního vzdělávacího programu, samozřejmě můžeme činnosti a aktivity při pobytu přizpůsobit dle domluvy.

 Snímek obrazovky 3

 

Snímek obrazovky 4Snímek obrazovky 5Snímek obrazovky 6Snímek obrazovky 7Snímek obrazovky 8Snímek obrazovky 9Snímek obrazovky 10Snímek obrazovky 11Snímek obrazovky 12Snímek obrazovky 13Snímek obrazovky 14Snímek obrazovky 15Snímek obrazovky 16Snímek obrazovky 17

Jaro ve vsi a za vsí

1. Hody, hody doprovody aneb chystáme se na pomlázku

- seznámení se s lidovou slovesností a tradicemi v období Velikonoc. Kdo je to koledník  a proč se chodila obchůzka s řehtačkou. Co je pučálka - ochutnání tradičního velikonočního pokrmu z naklíčeného hrachu. Práce s proutím - pletení pomlázky či jiného výrobku z proutí. Pozorování ekosystému rybník - potok - les. Pozorování hospodářských zvířat. Kdo nám dává mléko - ukázka, jak se získává mléko od kozy, krávy nebo ovce. Možnost návštěvy farmy a chráněné dílny Na vlně - zpracování vlny.

  CIMG6498 IMG 6062 CIMG4852 IMG 6438 CIMG3018 P5160058

2. Když jsem já sloužil

- seznámení se s  hospodářskými zvířaty, užitek z hospodářských zvířat, pozorování mláďat na farmě. Kdo nám dává mléko - ukázka, jak se získává mléko od kozy, krávy nebo ovce. Možnost návštěvy farmy a chráněné dílny Na vlně - zpracování vlny. Ukázka starého hospodářského nářadí v místním muzeu. Názvy předmětů, které se dříve používaly apod.  Rukodělná činnost -  výroba společného statku a zvířátek na něm z přírodnin (dřevěné hranoly, špalíky, větve, proutí, drát, vlna, peří apod.) Vše je doplněno hudební a literárně dramatickou složkou výchovy.

 CIMG6491 CIMG6523CIMG4187  236  PA084011 CIMG3014

 3. Liška, šiška, pampeliška

- seznámení se  s ekosystémem les - louka, pozorování rozdílů těchto ekosystémů, kdo žije v lese, kdo žije na louce, ochrana přírody - poznej, co do lesa nepatří. Užitek les - louka, pozorování živočichů a rostlin na louce i v lese. Rostliny - jedovaté - léčivé. Vnímání lesa, louky všemi smysly -  hmat - hmatové hádanky, čich - poznej rostlinu apod. Sběr bylin a příprava bylinkového čaje. Vytvoření bylinkového herbáře. Rukodělné tvoření - ztvárnění rostlin a živočichů z přírodních materiálů - vlna, drát, mech apod. 

CIMG7511CIMG7513 1293  CIMG4163 Kosik s bylinkami CIMG9099 imageresize6 6 

4. My máme máječek pěkný zelený  

- seznámení se s životem předků v období jara, názorné přiblížení a porozumění lidovým tradicím, zvykům, obyčejům a pranostik, zdobení máječku  a hudebně dramatická složka výchovy - májové lidové písně s dudáckým doprovodem, pálení čarodějnic a Filipojakubská noc. Rukodělné tvoření - práce s přírodním materiálem na danou tématiku

CIMG7497 CIMG7493 CIMG7504 

5. Louka voní pro maminku 

- seznámením s ekosystémem louka - pozorování živočichů a rostlin na louce, Rostliny - jedovaté - léčivé. Vnímání lesa, louky všemi smysly -  hmat - hmatové hádanky, čich - poznej rostlinu apod. Sběr bylin a příprava bylinkového čaje. Literárně  dramatická a hudební složka výchovy spojená se svátkem matek. Rukodělné tvoření - různé květiny z přírodních materiálů - vlna, drát, mech apod.

CIMG7485 

6. Vyprávění starého úlu aneb, jak to chodí u včeliček

- seznámení se  s ekosystémem les - louka, rostliny a živočichové těchto ekosystému, především pak hmyz, rozdíl mezi včelou, čmelákem vosou a sršněm,  povídání si o včelím království - kdo žije v úle, co všechno včela umí a k čemu je užitečná, vývoj cyklus a řemesla včely, ukázka skutečných úlů a pozorování včel při práci za sklem, výroba dřevěných včelek z přírodního materiálu, případně svíček aj. předmětů z vosku, výlet do Včelína v Krušlově

  CIMG8902 CIMG8896  Snímek 226  včelí dílo2 CIMG6529 CIMG3054 CIMG9169 IMG 3113

 7. Bylinky víly Květušky

- seznámením s ekosystémem louka -    přímé pozorování a smyslové vnímání rostlin v okolní přírodě, rozlišování léčivých a jedovatých rostlin, sběr a tvoření „bylinkáře“ víly Květušky, smyslové hádanky - voňavé sáčky - vnímání a rozlišování vůně, vaření bylinkového čaje, pohybová dramatizace koloběhu života rostlin, společný herbář - skupinová práce

1.jpg  4 2 5 7 9 

 

8. Od zrna ke chlebu aneb poznáváme mlynářské řemeslo

- seznámením s ekosystémem pole- rozdíly - les a louka ve vazbě na hospodářský rok,  co rostliny potřebují k růstu, co roste a kdo žije všechno na poli - obilí, brambory, ale i plevelné rostliny - užitek, - doplněno lidovou slovesností - říkadly, písníčkami za doprovodu dudácké muziky, návštěva Hoslovického mlýna - kdo byl mlynář - rukodělná činnost - pečení chlebových hadů, výroba předmětu spojená s touto tématikou

230 CIMG7468  Snímek 118 CIMG2677 142 CIMG2350

9. Luční školka

 

seznámení s ekosystémem louka - přímé pozorování a smyslové vnímání života na louce- poznávání a pozorování jednotlivých živočichů a rostlin - vývojové etapy hmyzu, dramatizace - objevování a získávání nových informací o ekosystému louka - sběr přírodnin a výroba v polytechnické dílničce živočicha či rostliny, která žije/roste na louce, badatelské pokusy - práce s lupou, pozorování částí rostlin pod mikroskopem, kdo bydlí v hmyzím hotelu, skupinová práce - výroba hmyzího hotelu

 

  CIMG1032 CIMG1061  CIMG1262 CIMG1409 CIMG1450 CIMG1456                CIMG1785 

9.S kým si potok šeptá

 - seznámení se  s ekosystémem rybník - potok a les - louka, koloběh vody - hra, zdůraznění potřeby hospodárného a šetrného  zacházení  s vodou, proč potřebujeme vodu,  rostliny a živočichové uvedených  ekosystémů, pozorování vývojového cyklu žab, rukodělná činnost - výroba mlýnků, v případě počasí stavění hrází na potoce, výroba lodiček dle vlastní fantazie

   CIMG7462 CIMG8331 d18495de40f0f11c8f167de0a8af25f9 CIMG9195 CIMG9202 DSCN3455

9. Jak to bylo s Ferdou mravencem a neuvěřitelné mravenčí  proměny 

 - seznámení se a pozorování   ekosystému les a život v lese, rostliny a živočichové lesa, pozorování mraveniště - pomocí didaktických her (sluchové pexeso, najdi si svou královnu - pachové stopy apod.) se děti dozví podrobnosti o mravenci lesním - význam mravence, mravenčí řemesla, vývojový cyklu,  pozorování mravenců pomocí krabičkových lup, rukodělná činnost - vyrobí si společně z kartonu, jehličí a větviček  maketu mraveniště, mravenci z drátu a dalších přírodnin

   2301217340d217652a81c470c9ee4f35  CIMG1757 20191011 101739 resized 20191011 101910 resized 20191011 102054 resized 

10. Po cestách hejkala Žvejkala

- seznámení se a pozorování   ekosystému les a život v lese a jeho okolí , osvojování si poznatků o přírodě, pozorování změn v přírodě, didaktické hry s přírodovědnou tématikou, orientace v prostoru, posilování fyzické zdatnosti, na závěr pobytu zařazení stezky s přírodovědnými úkoly, rukodělná činnost - výroba dle fantazie z přírodního materiálu např. pařez - dozdobený dle fantazie apod.

 1293   CIMG7271  CIMG7276 CIMG8342 DSCN3364 CIMG7462

11. O posvícení všechno to voní

- seznámení se s životem našich předků - hospodářská zvířata, zemědělské práce dříve a nyní, rozdíly, zdravé potraviny,  co je to posvícení, proč se slaví, život a zvyky našich předků, dary podzimu, co nám přináší, pečení a zdobení tradičních hnětýnek, hudebně dramatická složka  doprovázená dudáckou muzikou

CIMG8306 

12. Draku, vyleť do oblak

- seznámení s ekosystémem les - louka - pole - rybník, pozorování podzimní přírody a změn v přírodě, pozorování hub, rostlin a živočichů v lese, možnost pozorování lesní zvěře v oboře, co roste na poli - sběr brambor a pečení brambor na ohni, dramatická a hudebně výchovná složka s touto tématikou spojená, rukodělná činnost - sběr přírodnin a tvoření z nich např. sběr šípků na čaj apod. 

 CIMG8336 fotky telefon 296 CIMG7273 

13. Možná přijde i Mikuláš

- seznámení se s životem předků v období podzimu, názorné přiblížení a porozumění lidovým tradicím, zvykům, obyčejům a pranostikám, kdo byly svaté Lucie, hudebně dramatická složka výchovy s touto tématikou, návštěva Mikuláše, čerta a anděla, rukodělná činnost - pečení a zdobení perníčků, výroba čerta, anděla z přírodního materiálu

 CIMG8366 CIMG8367 CIMG7309 CIMG8357 CIMG7305 CIMG7293 CIMG7303

14. Zima je tu zpátky, pojďme za zvířátky

- pozorování zimní přírody - změny, co dělají zvířátka a rostliny v zimě, pozorování stop, hry na sněhu, odlévání stop, pokusy se sněhem, cesta ke krmelci a pozorování znatelných stop, donesení krmiva, opakované pozorování - co zvířátka snědla, rukodělná činnost - výrobky z přírodnin inspirované zimní tématikou, odlitky stop

 CIMG8442 CIMG8366 CIMG8420 CIMG8654 

 15. Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš 

- pozorování zimní přírody - změny, co dělají zvířátka a rostliny v zimě, pozorování ptáčků u krmítka - určování, povídání o tom, kde jsou ostatní ptáci, predátoři ptáků, hry na sněhu a pozorování stop zejména ptačích - porovnávání, rukodělná činnost - výrobky z přírodnin inspirované zimní tématikou, odlitky stop

CIMG8419 CIMG8450 

 16. Masopust slavíme, v kole se točíme

- seznámení se s životem předků v období zimy, názorné přiblížení a porozumění lidovým tradicím, zvykům, obyčejům a pranostikám, co je to masopust, tradiční masopustní masky, hudebně dramatická složka s touto tématikou, vystoupení dudácké muziky,